Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Koolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Peeter Sirge Fotokool. Fotokool tagab täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi ning kogub täienduskoolituse kohta tagasisidet.

Peeter Sirge Fotokool lähtub täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

Õppekava kvaliteedi tagamine

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Fotograafide Kutsestandard.

Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

Õppekavas määratakse kindlaks:

Õppekava nimi

Õpingute alustamise tingimused

Õppekava maht

Õppesisu ja õpiväljundid

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppematerjalide loend

Lõpetamise tingimused

Lõpetamisel antav dokument

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Koolitusi viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

Koolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Peeter Sirge Fotokooli koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad ohutusnõuetele.

Igale koolitusele tagame koolitusjärgse abi. Küsimustele vastame individuaalselt kursuste käigus, hiljem telefoni või e-kirja teel.

Koolituse vaheajal kohvipaus koos suupistetega, hommiku-, lõuna- või õhtusöök (vastavalt koolitusele).

Tagasiside kogumise kord

Koolituse lõpus kogub koolitusjuht õpilastelt suulisel või kirjalikul teel tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused, et tagada parim koolituse õppe kvaliteet.